Правила етичної поведінки

Правила етичної поведінки та запобігання корупції

на ДП «Дирекція КГЗКОР»

Правила етичної поведінки та запобігання корупції на ДП «Дирекція КГЗКОР» (далі – Правила) встановлюють загальні вимоги до етики поведінки працівників ДП «Дирекція КГЗКОР» (далі-Підприємство). Дотримуватися  цих Правил повинні всі працівники Підприємства під час виконання своїх посадових обов’язків.

Правила розроблені з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання корупції» з метою впровадження високих етичних стандартів поведінки працівників ДП «Дирекція КГЗКОР», добросовісного, чесного та професійного виконання ними функціональних обов’язків, а також з метою надання вичерпної інформації про обов’язки працівників щодо недопущення корупційних правопорушень. 

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Межі застосування

 • Норми Правил є загальними та застосовуються до всіх без виключення працівників Підприємства.
 • Для забезпечення неприйнятного ставлення до корупції та до порушень загально прийнятих у суспільстві норм поведінки, кожен працівник повинен дотримуватися  Правил, а також принципів і стандартів, викладених у Законі України «Про запобігання корупції», Антикорупційній програмі ДП «Дирекція КГЗКОР», в інших законодавчих та нормативно-правових актах.

1.2. Заява про обізнаність з Правилами

При прийнятті на роботу кожен працівник повинен ознайомитися зі змістом Правил.

 

1.3. Особи та підрозділи, уповноважені на забезпечення дотримання Правил

 • Відділ кадрів, до функціональних обов’язків якого, належить надання працівникам консультацій щодо дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, цих Правил, а також пов’язаних нормативно-правових актів.
 • Уповноважена особа з антикорупційної діяльності на ДП «Дирекція КГЗКОР», яка відповідно до покладених завдань та функцій здійснює заходи щодо запобігання корупції та контроль за їх реалізацією на Підприємстві.

 

1.4. Дії працівників у разі виникнення підозри вчинення корупційного правопорушення 

 • Всі працівники Підприємства мають знати вимоги всіх законодавчих актів, пов’язаних із запобіганням корупції.
 • Якщо у працівника Підприємства виникла підозра щодо виникнення потенційної небезпеки вчинення корупційного правопорушення, то працівник повинен повідомити про це керівника Підприємства,   уповноваженого з антикорупційної діяльності на ДП «Дирекція КГЗКОР» чи будь-кого з членів Комісії з протидії корупції.

 

1.5. Загальні заборони 

Працівникам забороняється:

 • використовувати посадові повноваження для особистої вигоди;
 • мати інтереси, які вступають у протиріччя з виконанням посадових обов’язків;
 • брати на себе зобов’язання або обіцянки, які можуть негативно вплинути на репутацію ДП «Дирекція КГЗКОР»;
 • використовувати конфіденційну інформацію, доступ до якої отриманий внаслідок виконання посадових обов’язків, у будь-яких фінансових операціях або дозволяти використання такої інформації у приватних інтересах;
 • вимагати або приймати подарунки від фізичних або юридичних осіб.

1.6. Стандарти поведінки 

Стандартами поведінки працівників є:

 • добросовісне, чесне та професійне виконання своїх посадових обов’язків;
 • дотримання загальноприйнятих норм моралі та поведінки, співробітники мають бути взірцем добропорядності, вихованості і культури;
 • забезпечення захисту та збереження державного майна, невикористання його всупереч інтересам Підприємства та не за призначенням;
 • чітке відокремлення приватних інтересів від службових зобов’язань.

1.7. Офіційні інтереси

 • У разі потреби, на вимогу членів Комісії з протидії корупції та уповноваженого з антикорупційної діяльності, працівники повинні надати необхідну інформацію, що стосуються виконання ними посадових повноважень.
 • Працівники не повинні за власною ініціативою надавати офіційні документи чи свідчення, що стосуються їх роботи або посадових обов’язків, будь-яким особам або посадовцям поза межами Підприємства без дозволу керівництва Підприємства.
 • При отриманні виклику до інших державних установ, суду або правоохоронних органів (у т.ч. органів слідства) працівники повинні інформувати про такий факт свого безпосереднього керівника.
 • Працівники повинні негайно в будь-який спосіб повідомляти свого безпосереднього керівника, уповноваженого з антикорупційної діяльності чи будь-кого з членів Комісії з протидії корупції про будь-які ознаки, що вказують на можливе вчинення іншими працівниками корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
 • Працівники також повинні негайно повідомляти свого безпосереднього керівника про інші неправомірні дії співробітників.

1.8. Дії керівників всіх структурних підрозділів

У відносинах з підпорядкованими працівниками, керівники всіх рівнів мають поєднувати принциповість та вимогливість з повагою та доброзичливістю, не допускати грубощів та приниження людської гідності.

Керівники всіх рівнів повинні:

 • здійснювати добір підпорядкованих працівників, об’єктивно враховуючи їхні моральні, професійні та ділові якості;
 • сприяти творчому підходу працівників до виконання своїх функцій, заохочувати їхню ініціативу, проявляти повагу до висловлюваних ними правових позицій;
 • бути справедливими і об’єктивними в оцінці роботи підпорядкованих працівників, використовуючи моральне і матеріальне стимулювання їх;
 • не допускати необґрунтованого притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення, фактів необ’єктивного підходу до оцінки їх професійних, ділових та особистих якостей;
 • сприяти утвердженню в колективах товариської взаємодопомоги,   позитивного морально-психологічного клімату.

 

1.9. Виконання доручень 

Доручення, що надаються, повинні бути законними, чіткими, зрозумілими та виконані чітко та в установлений термін.

Працівники, дотримуючись норм чинного законодавства, самостійно визначають правомірність наданих їм доручень та шкоду, що може бути завдано інтересам підприємства, державі у випадку виконання доручення, яке не є правомірним.

У разі одержання доручення (письмового чи усного), яке працівник вважає неправомірним, він зобов’язаний негайно повідомити про це особі, яка надавала таке доручення.

Доручення, які, на думку працівника, суперечать чинному законодавству або внутрішнім правилам та інструкціям, слід спочатку обговорити з керівником, який дав наказ, щоб переконатися у тому, що немає жодних непорозумінь.

Якщо працівник вважає, що надане йому усне доручення є неправомірним, він має право вимагати надати йому таке доручення у письмовому вигляді.

Працівнику надається право не виконувати неправомірні доручення у разі повідомлення у письмовому вигляді про факт отримання неправомірного доручення вищого за посадою керівника.

У випадку виконання неправомірного доручення відповідальність несуть як працівник, який виконав, так і керівник, який надав таке доручення.

 

Розділ ІІ

ДІЇ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

 

2.1. Заборона використання посадового положення для отримання вигоди 

Працівникам забороняється використовувати або дозволяти іншим особам використовувати посадове положення або будь-які повноваження, пов’язані з посадовим положенням:

 • для примушення або спонукання третіх осіб (у тому числі підлеглих) до надання будь-якої неправомірної вигоди для себе, друзів, родичів, або близьких осіб;
 • у спосіб, який може бути сприйнятий як висловлення офіційної позиції Підприємства в цілому.

 

2.2. Дії працівників у разі отримання пропозиції щодо вчинення неправомірних дій

У разі отримання пропозиції щодо вчинення неправомірних дій, у т.ч. щодо неправомірної вигоди, працівники повинні:

 • невідкладно повідомити про цей факт керівника Підприємства, уповноваженого з антикорупційної діяльності, будь-кого з членів Комісії з протидії корупції;

Працівники зобов’язані негайно повідомляти керівника Підприємства, уповноваженого з антикорупційної діяльності, будь-кого з членів Комісії з протидії корупції про спроби або можливе вчинення іншими працівниками правопорушень у сфері їх діяльності.

2.3. Поводження з конфіденційною інформацією

Конфіденційна інформація – це вся інформація, доступ до якої працівник отримує завдяки виконанню посадових обов’язків та професійнійної діяльності.

Працівникам забороняється:

 • використовувати конфіденційну інформацію у приватних фінансових операціях;
 • отримувати доступ до конфіденційної інформації без необхідності, пов’язаної із виконанням посадових обов’язків;
 • використовувати будь-які комп’ютерні системи та інформаційні масиви ДП «Дирекція КГЗКОР» у приватних інтересах;
 • розголошувати конфіденційну інформацію, що стала відома під час виконання посадових зобов’язань.

 

2.4. Використання робочого часу

Працівники мають використовувати робочий час виключно на виконання функцій, передбачених їх посадовими обов’язками.

Керівники не повинні заохочувати, віддавати накази, примушувати, або просити підлеглих використовувати робочий час для виконання інших дій, ніж ті, які потрібні для виконання посадових обов’язків.

Працівникам забороняється вживати:

 • алкогольні напої;
 • наркотичні засоби або психотропні речовини, за виключенням лікарських засобів.

Розділ ІІІ

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

3.1. Недопущення виникнення конфлікту інтересів

 • Працівники зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів (потенційного та/або реального, відповідно до визначення, наведеного в Законі України «Про запобігання корупції») між приватними інтересами та посадовими повноваженнями.
 • Керівники структурних підрозділів повинні повідомити керівника Підприємства про наявність у ввірених їм підрозділах близьких їм осіб, так як це вказує на наявний потенційний конфлікт інтересів у таких підрозділах.

До близьких осіб належать:

 • дружина/чоловік, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха працівника тощо;
 • опікун чи піклувальник, усиновлювач, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, усиновлені особи;
 • особи, які проживають спільно з працівником та пов’язані з ним спільним побутом.

 

 • Керівникам структурних підрозділів, в яких працюють близькі особи потрібно ретельно стежити, щоб наявний потенційний конфлікт інтересів не перейшов у реальний конфлікт інтересів.

Розділ ІV

ПОДАРУНКИ

4.1. Одержання подарунків

 • Працівники не повинні, прямо або опосередковано, вимагати або приймати подарунки, обмеження щодо яких встановлено Законом України «Про запобігання корупції».

4.2. Винятки щодо подарунків

Подарунки можуть прийматись працівниками у разі, якщо їх отримання відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність та:

 • вартість такого подарунку не повинна перевищувати одного прожиткового мінімуму на 1 працездатну особу, встановленого на день прийняття подарунка, одноразово;
 • сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Знижки (тимчасове зменшення ціни товару або послуги з боку продавця) та подібні привілеї можуть одержуватися працівниками, якщо вони є загальнодоступними та призначені для необмеженого кола споживачів. При цьому працівники не повинні користуватись знижками та подібними привілеями, якщо для їх отримання були витрачені державні кошти.

4.3. Поводження з подарунками 

Якщо працівник отримав подарунок, щодо одержання якого встановлена заборона, необхідно повернути матеріальний предмет дарувальнику або сплатити дарувальникові його ринкову вартість, або передати до благодійної організації, на баланс Підприємства.

4.4. Подарунки керівникам 

Подарунок може бути подарований керівнику або прийнятий від підлеглого або іншого працівника з приводу особливих нагод, якими є події, що мають персональне або традиційне значення, з нагоди державних або професійних свят.

При цьому мають враховуватись такі обмеження:

 • вартість такого подарунку не повинна перевищувати одного, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на день прийняття подарунка, одноразово;
 • сукупна ринкова вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Працівникам забороняється вимагати від іншого працівника зробити внесок для придбання подарунку для його керівника.

Керівник не може примушувати підлеглого до дарування подарунку.

 

4.5. Добровільні внески 

Внески, які робляться працівниками для придбання подарунку керівнику або колегам по роботі, мають бути добровільними, тобто робитись без будь-якого тиску або примусу.

 

Т.в.о. уповноваженого

з антикорупційної діяльності                                                             Т. Коробка

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник директора виконавчого

з внутрішньої та економічної безпеки                                   Г.В. Радзимінський